O NÁS

Tak to jsme my na poslední pražské výstavě v roce 2019, our last gallery in Prague Patchwork Meeting 2019

Setkávaly jsme se mnoho let při různých příležitostech, tvorbě, kurzech, výstavách a akcích. Naše tvorba vždy směřovala ke stylu art quilt a protože „ to cítíme podobně „ vše nás nakonec svedlo dohromady. Chceme tvořit na společné téma a přesto dávat našim quiltům osobitost, chceme se setkávat a tvořit s kamarádkami na „stejné vlně„ a přesto v užší skupině – to bylo impulsem a základem pro vznik uskupení 7 osobností českého art quiltu – skupinu Art Quilt Harbour .

Všechny členky AQH– jmenovitě Eva BrabcováRomana ČernáHelena FikejzováJana LálováJana ŠtěrbováMichaela Zbejvalová a Irena Zemanová (řazeno abecedně) působily a působí ve skupině Art Quilt klub ČR, aktivně se podílí na činnosti BPK, jejich tvorbu je možno vidět na výstavách v České republice i v rámci Evropy, v publikacích, časopisech, internetu… Mnoho z nich se zabývá rovněž lektorskou činností a patchworkovou osvětou v oblasti moderního a art quiltu.

Prvním společným projektem nově vzniklého AQH byly „Ramínkové quilty„ kdy tvorba quiltů byla dána společným motivem africké batiky a netradičním způsobem zavěšení na kovová ramínka používaná v čistírnách oděvů. Omezení vyplývající z rozměrů, provedení a možností nosnosti ramínek vedla ke stanovení dalších parametrů děl a to rozměru ( šíře 35 cm, délka 40 – 60 cm )  a uchycení pomocí šifonu. Jak se každá z umělkyň vypořádala s provedením quiltů ve třech variacích  jste mohli posoudit na  9. výstavě Prague Patchwork Meeting ..

V další tvorbě se budeme i nadále věnovat práci se společnými tématy. Naším aktuálním úkolem je dokončení série evolonových quiltů  „Dvě barvy“, poprvé vystavených na For Decor 2015. Postupně šijeme další kousky, které byly vystaveny na 10. výstavě Prague Patchwork Meeting a Nadelwelt Karlsruhe.

Sledujte naše stránky a aktuality z činnosti AQH.

ABOUT US

We´ve been meeting many years on various occasions, creating, courses, exhibitions and events. Our work was always made for the art quilt style and because we “feel alike” all of that brought us together. We want to create a common theme and give our quilts a touch of individuality, we want to meet and work with friends ” on the same wave” and in a narrower group – that was the impulse and foundation for the group of 7 personalities of Czech art quilt – Art Quilt Harbour .

All members of the AQH – namely Eva BrabcováRomana ČernáHelena FikejzováJana LálováJana ŠtěrbováMichaela Zbejvalová and Irena Zemanová (in alphabetical order) are influenced by the group Art Quilt Club Czech Republic, actively participates in the Bohemia Patchwork club, their formation is possible seen in exhibitions in the Czech Republic and in Europe, in publications, magazines, the internet … Many of them are also engaged in teaching activities and patchwork education in modern and art quilt.

The first joint project of the newly established AQH were ” Hanger quilts ” when creating quilts were given a common theme of African batik and unusual way hanging on metal hangers used in dry cleaning. Restrictions resulting from the dimensions, performance and capacity options of hangers led to the establishment of other parameters and it works dimension (width 35 cm, length 40-60 cm) and fixing with chiffon. As each of the artists deal with making quilts in three variations could judge at the exhibition 9th Prague Patchwork Meeting, where a separate gallery were presented AQH association.

In another work we will continue to work with a common theme and for the exhibition ForDecor Prague 2015 we prepared first pieces a series of Two Colors.

Follow our website and news and activities of AQH.

For AQH Irena Zemanová