PŘÍRODNÍ ZDROJE/NATURAL RESOURCES(2019)

AQH kolekce „Přírodní zdroje“

Skupina AQH připravila pro letošní výstavu Prague Patchwork Meeting kolekci s názvem „Přírodní zdroje“. V průběhu tvorby předchozích kolekcí se nám osvědčilo stanovit si jednotné téma a ponechat autorkám volnost ve zpracování jednotlivých děl. Spojovacím prvkem letošní kolekce jsou přírodní materiály jako je hedvábí, len, celulóza, korek a rozměr quiltů 90 x 90 cm s obvyklou tolerancí. Zaměření kolekce na přírodní zdroje a použité materiály ovlivňuje i jednotlivé práce autorek a jejich pojetí quiltů, proto díla v nové kolekci jsou vytvořena zejména v přírodních, harmonických barvách.

Kolekce „Přírodní zdroje“ je již pátou v řadě společné tvorby autorek skupiny AQH. Každá z nás se za těch několik let výrazně posunula v tvorbě a moderních artových technikách. Tvorba art quiltů pro nás všechny znamená relaxaci od každodenních starostí a sdílení v AQH skupině, tedy stejně naladěných autorek je ceněným bonusem. Díla členek AQH jsou i přesto, že jsou součástí jedné kolekce jasně rozpoznatelná podle autorského rukopisu.

AQH colection „Natural resources“

The AQH Group prepared a collection entitled “Natural Resources” for this year’s Prague Patchwork Meeting. In the course of the previous collections, it has proven useful to set a single theme and leave the authors free to process individual works. The connecting elements of this year’s collection is natural materials such as silk, linen, cellulose, cork and the size of the quilts 90 x 90 cm with the usual tolerance. The focus of the collection on natural resources and the materials used also influences the individual works of the authors and their concept of quilts, so the works in the new collection will be created mainly in natural, harmonious colors.

The „Natural Resources“ collection is the fifth in a series of authors AQH group. Each of us has made significant progress in the creation and modern art techniques over the years. Creating art quilts for us all means relaxing from the everyday worries and sharing in the AQH group, the authors with the same feeling is a valued bonus. Even though the Art quilts of the AQH group members are part of one collection, they are clearly recognizable by the author’s handwriting.